19:11 March 4, 2011

associative v. hyperbolic v. associative v. analytic