2013-03-24T04:04:00Z

watchdog

filesystem events monitoring for python

https://pypi.python.org/pypi/watchdog